Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Zgodnie  z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 184)  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgach konsularnych na terenie Chińskiej Republiki Ludowej głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę 10 maja  2020 r. w godz. 7.00-21.00.  Jeżeli żaden  z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 24 maja 2020 r. w godz. 7.00-21.00. 

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie Chińskiej Republiki Ludowej zostało utworzonych 5 obwodów głosowania:

– Obwód głosowania nr 24, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Pekin, Ambasada RP w Pekinie, 1 Ritan Lu, Jianguomenwai, 100600 Beijing;

– Obwód głosowania nr 25, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Kanton, Konsulat Generalny RP w Kantonie, Shamian Dajie 63, 510130 Guangzhou;

– Obwód głosowania nr 26, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szanghaj, Konsulat Generalny RP w Szanghaju, Jianguo Xi Rd. No 618, Dystrykt Xuhui, 200031 Shanghai;

– Obwód głosowania nr 27, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hongkong, Konsulat Generalny RP w Hongkongu, Hopewell Centre, lokal 2506, 183 Queen’s Road East, Wan Chai, Hongkong;

– Obwód głosowania nr 28, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chengdu, Konsulat Generalny RP w Chengdu, 26/F, Square One 18 Dongyu St., Jinjiang District, 610016 Chengdu.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą:

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

1)     najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2)     nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

3)     nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

4)     nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

WARUNKIEM UDZIAŁU W GŁOSOWANIU W OBWODZIE ZA GRANICĄ JEST  WPISANIE SIĘ DO SPISU WYBORCÓW SPORZĄDZANEGO PRZEZ KONSULA.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl 

W przypadku braku możliwości skorzystania z elektronicznego systemu rejestracji wyborców (ewybory), Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wg załączonego formularza wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pekinie:

telefonicznie, nr tel.: +86 10 653 21 235 wew. 103 i 104

e-mailowo:  pekin.amb.wk[at]msz.gov.pl

pisemnie, na adres: 1 Ritan Lu, 100600 Pekin

ustnie w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pekinie (1 Ritan Lu, 100600 Pekin)

faksem, nr faksu: +86 10 653 21 745

Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 r., do godziny 24:00.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2020 r., do godz. 24:00.

UWAGA: KONSUL NIE WYDAJE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Konsul, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) nie będzie wydawał  zaświadczeń o prawie do głosowania. Artykuł 102 wymienionej ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

WZÓR zgłoszenia do spisu wyborców Prezydent